ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
صدیقه احمدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
2
دکتر سمیه السادات اخشیک
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
3
اسمعیل اسدپور
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
4
مهدی اکبری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
5
بلال ایزانلو
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
6
دکتر محمود برجعلی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
7
رمضان برخورداری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
8
عزیزالـه تاجیک اسمعیلی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
9
دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
10
محمد حاتمی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
11
غلامرضا حاجی حسین نژاد
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
12
حمیدرضا حسن آبادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
13
دکتر جعفر حسنی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
14
علی حسینی خواه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
15
زهره خوش نشین لنگرودی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
16
محسن رسولی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
17
دکتر نصرت ریاحی نیا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
18
دکتر محمد زره ساز
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
19
دکتر کیانوش زهراکار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
20
دکتر مهناز شاهقلیان قهفرخی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
21
دکتر اکبر صالحی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
22
غلامرضا صرامی فروشانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
23
دکتر سعید ضرغامی همراه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
24
دکتر محمدحسین عبداللهی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
25
مهدی عرب زاده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
26
دکتر علی عظیمی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
27
مجید علی عسگری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
28
داریوش علیمحمدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
29
عـفت عـباسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
30
دکتر محمـدنقی فراهانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
31
یحیی قائدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
32
آقای سید عبداله قاسم تبار کاشی کلا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
33
جواد کاوسیان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
34
پـروین کدیور
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
35
هادی کرامتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
36
دکتر عبدالرحیم کسائی اصفهانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
37
سوسن کشاورز
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
38
دکتر مرجان کیان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
39
دکتر مسعود گرامی پور
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
40
فرشاد محسن زاده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
41
دکتر نسرین محمدحسنی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
42
شهرام محمدخانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
43
دکتر شهناز محمدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
44
علیرضـا محمودنیا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
45
وحید معتمدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
46
مریم مقدسین
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
47
یزدان منصوریان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
48
(مرتضی (مهران منطـقی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
49
دکتر یوسف مهدوی نسب
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
50
دکتر علیرضـا مـرادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
51
ربابه نوری قاسم آبادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
52
زهرا نیک نام
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
53
دکتر هادی هاشمی رزینی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
54
فریدون یاریاری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی